Prop. 37 L (2018–2019)

Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)

Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering) Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 14. desember 2018, godkjent i statsråd samme dag. (regjeringen Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Proposisjonen inneholder forslag til lovendringer som sørger for at Norsk akkrediterings klageordning er i tråd med de krav som følger av forvaltningsloven og den internasjonale standarden for akkreditering. Videre innebærer lovendringen at departementet får en forskriftshjemmel som gir fullmakt til å gi nærmere bestemmelser om behandlingen av klager.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget