Prop. 4 L (2019–2020)

Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)

Proposisjonen omhandler endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven. Forslaget innebærer at opplysninger fra kommunikasjonskontroll som ikke er brukt i saken, som hovedregel skal sperres ved rettskraftig dom og henleggelse. Videre er det i forslaget gitt regler om hva sperrede opplysninger kan brukes til. Reglene skal etter forslaget også gjelde for romavlytting og dataavlesing, og så langt de passer for skjult kameraovervåking og teknisk sporing. Det foreslås også en hjemmel for å gi nærmere forskrifter om sletting og bruk av sperrede opplysninger. Det foreslås at gjeldende straffeprosesslov § 216 g bokstav a om behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll oppheves. Nye regler om behandling av overskuddsinformasjon forslås gitt i politiregisterloven § 50 nytt tredje ledd.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget