Proposisjoner til Stortinget

Prop. 42 LS (2021–2022)

Endringer i finansforetaksloven og verdipapirfondloven (obligasjoner med fortrinnsrett) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/2160 og direktiv (EU) 2019/2162 i EØS-avtalen

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i finansforetaksloven og verdipapirfondloven (obligasjoner med fortrinnsrett) for å gjennomføre OMF-direktivet i norsk rett. OMF-direktivet bygger på de samme prinsippene som dagens norske OMF-regelverk, og det trengs ikke større endringer for å tilpasse det norske regelverket til direktivet. Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er en viktig finansieringskilde for norske banker, og endringene som foreslås vil styrke det norske regelverket, blant annet slik at likviditetsrisikoen blir redusert og investorbeskyttelsen forbedret. I proposisjonen bes det om samtykke til innlemmelse av direktiv (EU) 2019/2162 (OMF-direktivet) og forordning (EU) 2019/2160 i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget