Prop. 44 L (2016–2017)

Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag om endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning.

Lovendringene skal bidra til større åpenhet og kontroll med at statlige tilskudd og studentenes egenbetaling benyttes til den akkrediterte eller godkjente utdanningen. Kunnskapsdepartementet foreslår å tydeliggjøre kravene til bruk av statlig tilskudd og egenbetaling, herunder hva som ligger i lovens vilkår om at tilskudd og egenbetaling skal komme studentene til gode. Dette gjelder både presiseringer av hvordan midlene lovlig kan benyttes i drift, og regulering av i hvilken grad midlene kan disponeres som utdeling. Videre foreslås det regulering av avvikling, fusjon og fisjon og verdioverføring mellom år.

Departementet foreslår at det oppstilles krav om et økonomisk skille mellom den akkrediterte utdanningsvirksomheten og annen virksomhet som drives i samme rettssubjekt. Departementet mener det vil skape størst grad av åpenhet og være mest effektivt for institusjonene å organisere den akkrediterte virksomheten i eget rettssubjekt, og at annen virksomhet organiseres utenfor dette rettssubjektet. Departementet foreslår likevel ikke å oppstille dette som et krav i lovverket.

Departementet foreslår at dagens utdelingsforbud for private høyskoler og fagskoler som mottar tilskudd videreføres og presiseres. For private høyskoler og fagskoler som ikke mottar tilskudd foreslår departementet en adgang til å foreta utdelinger. Departementet foreslår at øvrige krav til bruk av midlene i drift, handel med nærstående med mer skal gjelde tilsvarende for de private institusjonene som ikke mottar tilskudd.

Departementet foreslår presiseringer i lovens bestemmelser om styrets ansvar. Endringene skal sikre at studentene får det utdanningstilbudet de har krav på. Departementet foreslår at det oppstilles krav til hvilke organisasjonsformer som kan benyttes. Departementet mener at NOKUT-akkrediterte utdanning bør drives innenfor enten et aksjeselskap eller en stiftelse. Dette innebærer at aksjeloven eller stiftelseslovens regler vil gjelde for alle private høyskoler og fagskoler. Det foreslås at de to tilbyderne som driver fagskole som studieforbund får fortsette i denne organisasjonsformen.

Videre foreslår departementet tydeligere bestemmelser om tilsyn og kontroll. Departementet foreslår blant annet nye krav til rapportering, krav til regnskapet og krav til dokumentasjon ved tilsyn og reaksjoner som kan benyttes ved brudd på regelverket.

Til dokumentets forside