Prop. 44 S (2019–2020)

Forslag til takst- og rabattsystem for prosjektet rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland og til forlengelse av bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1

Etter initiativ fra Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, legger Samferdselsdepartementet i denne proposisjonen frem et forslag til et særskilt unntak fra de ordinære retningslinjer for fastsettelse av takster for takst- og rabattsystemet for prosjektet rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland. Dette innebærer et endret forslag til takster sammenliknet med det som opprinnelig er lagt til grunn, jf. Prop. 109 S (2011–2012) Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og Innst. 363 S (2011-2012). Bakgrunn for forslaget er et lokalt ønske om et lavere takstnivå enn det Statens vegvesen har anbefalt ved takstfastsettelse før oppstart av innkrevingen med utgangspunkt i Prop. 109 S (2011–2012). Det blir i proposisjonen også fremmet forslag om vedtak om å forlenge bompengeinnkrevingen i fase 1 av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget