Prop. 46 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 18. september 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania ble undertegnet 17. desember 2009 og trådte i kraft 1. august 2011. På EFTAs ministermøte sommeren 2010 ble det besluttet at EFTA i alle pågående og fremtidige forhandlinger om frihandelsavtaler skal forhandle om å inkludere et eget kapittel om handel og bærekraftig utvikling. På denne bakgrunn ba EFTA om at det inkluderes et kapittel om handel og bærekraftig utvikling i frihandelsavtalen med Albania, samt at fortalen og formålsbestemmelsen i avtalen oppdateres. Albania aksepterte dette og EFTA-statene og Albania ble enige om tekst ved skriftlig prosedyre. Protokollen om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania ble undertegnet 18. september 2015 i Genève.

I og med at ratifikasjon av protokollen anses som en sak av særlig stor viktighet, er Stortingets samtykke til ratifikasjon nødvendig i medhold av Grl. § 26 annet ledd.

Protokollen i engelsk originalversjon med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen.

Til dokumentets forside