Prop. 47 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1314

Statens havarikommisjon for transport

01

Driftsutgifter, blir redusert med

1 600 000

frå kr 85 150 000 til kr 83 550 000

1320

Statens vegvesen

01

Driftsutgifter, blir auka med

100 000 000

frå kr 3 911 070 000 til kr 4 011 070 000

22

Drift og vedlikehald av riksvegar, kan overførast, kan nyttast under post 29 og post 30, blir redusert med

50 300 000

frå kr 7 411 800 000 til kr 7 361 500 000

30

Riksveginvesteringar, kan overførast, kan nyttast under post 22, post 29, post 31 og kap. 1330, post 66, blir auka med

35 745 000

frå kr 13 436 400 000 til kr 13 472 145 000

73

Tilskot for reduserte bompengetakstar utanfor byområda, blir auka med

4 255 000

frå kr 2 140 000 000 til kr 2 144 255 000

1323

Vegtilsynet

01

Driftsutgifter, blir redusert med

1 000 000

frå kr 19 260 000 til kr 18 260 000

1330

Særskilde transporttiltak

66

Belønningsmidlar til tilskotsordningar i byområda, kan overførast, blir redusert med

598 000 000

frå kr 2 712 500 000 til kr 2 114 500 000

1352

Jernbanedirektoratet

01

Driftsutgifter, blir redusert med

10 000 000

frå kr 356 520 000 til kr 346 520 000

21

Særskilde driftsutgifter, planar og utgreiingar, kan overførast, kan nyttast under post 72, blir redusert med

75 000 000

frå kr 188 700 000 til kr 113 700 000

71

Kjøp av infrastrukturtenester – drift og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 72, post 73 og post 74, blir redusert med

96 800 000

frå kr 8 877 500 000 til kr 8 780 700 000

73

Kjøp av infrastrukturtenester – investeringar, kan overførast, kan nyttast under post 71, post 72 og post 74, blir redusert med

46 000 000

frå kr 12 395 700 000 til kr 12 349 700 000

1360

Kystverket

60

Tilskot til fiskerihamneanlegg, kan overførast, blir redusert med

3 000 000

frå kr 33 300 000 til kr 30 300 000

72

Tilskot for overføring av gods frå sjø til veg, kan overførast, blir redusert med

50 000 000

frå kr 75 000 000 til kr 25 000 000

1370

Posttenester

70

Kjøp av post- og banktenester, kan overførast, blir auka med

112 929 000

frå kr 587 400 000 til kr 700 329 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

4313

Luftfartstilsynet

01

Gebyrinntekter, blir redusert med

19 000 000

frå kr 148 500 000 til kr 129 500 000

4320

Statens vegvesen

01

Salsinntekter m.m., blir auka med

170 000 000

frå kr 247 000 000 til kr 417 000 000

02

Diverse gebyr, blir auka med

20 000 000

frå kr 438 400 000 til kr 458 400 000

03

Refusjonar frå forsikringsselskapa, blir redusert med

50 300 000

frå kr 115 300 000 til kr 65 000 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån, blir redusert med

54 000 000

frå kr 104 000 000 til kr 50 000 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket, blir auka med

21 360 000

frå kr 584 500 000 til kr 605 860 000

5619

Renter av lån til Avinor AS

80

Renter, blir auka med

1 216 000

frå kr 22 200 000 til kr 23 416 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter, blir redusert med

930 000

frå kr 2 000 000 til kr 1 070 000

Fullmakter til å forplikte staten utover gitte løyvingar

II

Fullmakter til å forplikte staten for investeringsprosjekt

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan:

gjennomføre dei tidlegare godkjende investeringsprosjekta:

innanfor ei endra kostnadsramme på:

Rv. 22 Lillestrøm–Fetsund

885 mill. kroner

Rv. 110 Ørebekk–Simo

1 045 mill. kroner

Fullmaktene gjeld òg forpliktingar som blir inngåtte i seinare budsjettår, innanfor kostnadsramma for prosjektet. Samferdselsdepartementet blir gitt fullmakt til å prisjustere kostnadsrammene i seinare år.

Andre fullmakter

III

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan føye til stikkordet «kan overførast» på kap. 1330 Særskilde transporttiltak, post 71 Tilskot til kommersielle buss- og båtruter som følgje av smitteverntiltak.

Til forsida av dokumentet