Prop. 54 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i utlendingsloven som åpner for at utlendingsmyndighetene kan utlevere opplysninger til politiet til flere formål enn etter gjeldende rett. I tillegg foreslås det enkelte endringer i passloven, ID-kortloven og straffeprosessloven som ikke har sammenheng med endringene i utlendingsloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget