Prop. 57 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (idømt erstatningsansvar)

Proposisjonen gjelder nødvendig samtykke fra Stortinget til å øke bevilgningen på kap. 525 Fylkesmannsembetene post 01 Driftsutgifter med 40,6 mill. kroner. Behovet for tilleggsbevilgningen er Gulating lagmannsretts dom av 9. januar 2015, hvor staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble idømt et erstatningsansvar overfor Cator AS/ Rotac AS/Svithun Finans AS (Cator). I tillegg er staten dømt til å dekke deler av motpartens sakskostnader. Erstatningsansvaret har sin bakgrunn i en tvist Fylkesmannen i Rogaland har hatt siden 2009 med Cator som utbygger/utleier av Statens hus i Stavanger. Tvisten har dreiet seg om Fylkesmannen i Rogaland i kontraktsforhandlingene med utbygger opptrådte på en slik måte at utbygger hadde grunn til å tro at embetet handlet på vegne av andre potensielle statlige leietakere i bygget – og om det således er embetet som står ansvarlig for utbyggers stipulerte tap med hensyn til reduserte leieinntekter.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget