Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 60 L (2014-2015)

Endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endring i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven).

Utdanningsstøtteloven er formulert som en rettighetslov der det slås fast at utdanningssøkende som fyller vilkårene i loven med forskrifter, har rett til utdanningsstøtte. Loven fastsetter formålet med utdanningsstøtteordningen, og gir noen utgangspunkter for utformingen av støtteordningene. De nærmere reglene om tildeling og tilbakebetaling av utdanningsstøtte fastsettes av Kunnskapsdepartementet gjennom forskrifter. Loven gir også noen viktige hjemmelsbestemmelser, blant annet lovhjemmel for innhenting og behandling av personopplysninger.

Denne proposisjonen inneholder følgende forslag til endringer i utdanningsstøtteloven:

  • Innføring av hjemmel til å kunne ta hensyn til økonomien til en forsørgers samboer i behovsprøvingen av utdanningsstøtte til elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring. Samtidig skal ikke lenger elevens eller lærlingens steforelder likestilles med forsørger i behovsprøvingssammenheng.

  • Utvidelse av hjemmelen som gir Lånekassen adgang til å innhente opplysninger fra utdanningsinstitusjoner om studentstatus og faglig progresjon, slik at den gir mulighet til å innhente nærmere bestemte opplysninger fra fylkeskommunen om lærlinger og lærekandidater.

  • Endring i henvisning til lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Dette er en teknisk endring som ikke har vært gjenstand for høring, og som ikke vil bli omtalt nærmere i proposisjonen.

Departementet tar sikte på at de foreslåtte lovendringene trer i kraft innen utgangen av april 2015.

Til toppen
Til dokumentets forside