Prop. 60 L (2016–2017)

Endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ny lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt som lov 17. juni 2016 nr. 73. Loven regulerer den fremgangsmåten det offentlige skal følge når de foretar innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Loven avløste lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.

Nærings- og fiskeridepartementet er blitt oppmerksom på to feil som har oppstått i den nye loven. I tillegg foreslås det å oppdatere en henvisning til anskaffelsesloven i offentleglova. Departementet legger med dette frem forslag om å rette disse feilene. Forslaget har ikke vært på alminnelig høring, idet dette er åpenbart unødvendig.