Prop. 63 L (2020–2021)

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Regjeringen vil etablere en ny midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft, heretter omtalt som tilskuddsordningen. Ordningen er nærmere omtalt i Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021). Formålet med tilskuddsordningen er å avhjelpe den krevende situasjonen foretak står i og opprettholde produksjonen i foretak som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, til tross for strenge karanteneregler som følge av koronavirusutbruddet og smitteverntiltak i Norge.

Foretakene har økte utgifter i forbindelse med innreisekarantene som følge av krav etter smittevernloven eller forskrift med hjemmel i smittevernloven.

Tilskuddsordningen vil dekke deler av disse utgiftene. Ordningen gjelder kun de tilfeller hvor innreisekarantenen gjennomføres i regi av foretaket, og begrenses oppad av foretakets merkostnader knyttet til karanteneutgifter. Ordningen bygger i stor grad på forslaget til ny lov om midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (heretter omtalt som forslag til ny generell kompensasjonsordning), jf. Prop. 31 L (2020–2021), som igjen bygger på den tidligere midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall, som løp ut august 2020 (heretter omtalt som den tidligere generelle kompensasjonsordningen), jf. Prop. 70 LS (2019–2020). En stor del av bestemmelsene i dette lovforslaget er tilnærmet identiske med tilsvarende bestemmelser i forslag til ny generell kompensasjonsordning. Denne samordningen har store forvaltningsmessige fordeler og gjør begge ordningene mer brukervennlige da det er lettere for søkergruppen å forholde seg til likelydende bestemmelser. På grunn av ulike formål, og at ordningene dekker ulike typer utgifter er det gjennomført enkelte tilpasninger i lovforslaget. Tilpasningene adresseres løpende i høringsnotatet.

Det legges opp til en annen modell for beregning av tilskudd sammenlignet med de to generelle kompensasjonsordningene. Mens de to generelle kompensasjonsordningene krever et stort omsetningsfall og legger opp til å dekke deler av foretakets faste kostnader, vil denne ordningen dekke en del av merkostnadene foretak har hatt knyttet til krav om innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. Støtten vil utbetales som et sjablongmessig beløp per arbeidstaker eller oppdragstaker per døgn i innreisekarantene.

Det foreslås at Brønnøysundregistrene skal forvalte ordningen. Brønnøysundregistrene forvalter også ny generell kompensasjonsordning. Valg av forvalter for disse ordningene medfører en endring fra den tidligere generelle kompensasjonsordningen, hvor Skatteetaten var forvalter, og bestemmelsene var utformet ut fra skattelovgivningens bestemmelser om saksbehandling. Bestemmelsene i dette lovforslaget utformes, i likhet med forslag til lov om ny generell kompensasjonsordning, for å utfylle forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling. De budsjettmessige konsekvensene og de økonomiske rammene for ordningen fremgår av Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021). Departementet vil fastsette en forskrift som utfyller loven med bakgrunn i Stortingets behandling av lovforslaget og budsjettforslaget.