Prop. 72 S (2017–2018)

Utbygging og finansiering av E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum i Buskerud og Oppland

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om utbygging og finansiering av E16 på strekningen Eggemoen –Jevnaker – Olum i Ringerike kommune i Buskerud og Jevnaker kommune i Oppland. Finansieringen er basert på statlige midler og bompenger. Den aktuelle strekningen er en del av vest–øst forbindelsen E16 Bergen – Gävle i Sverige via Gardermoen. Vegen fungerer både som lokalveg og som hovedvegforbindelse mellom Gardermoen/Oslo nord og Buskerud med forbindelser videre til både Sørlandet og Vestlandet. Utbyggingen kan bidra til næringslivsutvikling ved å legge til rette for den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen Ringerike – Jevnaker. Utbyggingen kan også legge til rette for planlagt næringsutvikling på gamle Eggemoen flyplass i Ringerike kommune. Prosjektet vil føre gjennomgangstrafikken utenom Jevnaker sentrum og nærliggende boligområder. I tillegg bedres forholdene for gang- og sykkeltrafikken. Målet med utbyggingen er å oppnå tilfredstillende standard både med hensyn til trafikksikkerhet, miljø og trafikkavvikling.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget