Prop. 74 L (2018–2019)

Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Proposisjonen er en oppfølging av Varslingsutvalgets innstilling (NOU 2018: 6), og inneholder forslag om endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. I proposisjonen foreslås det at hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse. Varslingsbestemmelsenes virkeområde foreslås utvidet til å omfatte visse grupper som ikke er arbeidstakere i lovens forstand. Videre foreslås det å lovfeste innholdet i begrepene "kritikkverdige forhold", "forsvarlig fremgangsmåte" og "gjengjeldelse", som alle er sentrale begreper i varslingsregelverket. I proposisjonen foreslås det også regler om arbeidsgivers plikter etter å ha mottatt et varsel. Etter lovforslaget skal arbeidsgiver sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og påse at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det foreslås videre å innføre et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter gjengjeldelse. Endelig foreslås det å ta inn et krav i gjeldende bestemmelse om varslingsrutiner om at rutinene skal beskrive arbeidsgivers saksbehandling av et varsel.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget