Prop. 78 L (2018–2019)

Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret)

Proposisjonen inneholder to forslag til endringer i barnevernloven. Det foreslås å lovfeste et krav om fremleggelse av uttømmende politiattest ved ansettelse av fylkesnemndsledere. Videre foreslås det at offentlige myndigheter skal få tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret, når dette er nødvendig for å utføre oppgaver pålagt etter barnevernloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget