Prop. 81 L (2020–2021)

Endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Innledning

Lovendringer som gjør det mulig å ta i bruk elektroniske løsninger i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier var etterspurt før utbruddet av covid-19 vinteren/våren 2020, og departementet hadde derfor startet å utrede nødvendige lovendringer da virusutbruddet kom. Restriksjoner knyttet til virusutbruddet medførte imidlertid et akutt behov for å gjøre unntak fra boliglovenes krav om fysisk oppmøte på generalforsamling og årsmøte. Det akutte behovet for unntak ble først svart ut i Midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 734 om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 («koronaforskriften»). Forskriften gjaldt i perioden 8. april til 27. mai 2020. Tilsvarende unntak ble videreført i Midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 90 om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Loven gjaldt frem til 1. november 2020.

2.2 Høringen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 16. oktober 2020 ut forslag om permanente endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven på høring. Høringen ble også offentliggjort på regjeringen.no. Forslaget ble sendt til disse høringsinstansene:

 • Departementene

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Husleietvistutvalget

 • Statsbygg

 • Advokatforeningen

 • Asker og Bærum boligbyggelag

 • Bate boligbyggelag

 • Boligbyggelaget TOPP

 • Boligbyggelaget USBL

 • Boligmentoren

 • Eiendom Norge

 • Huseierne

 • Juristforbundet

 • Jussbuss

 • Leieboerforeningen

 • NBBL

 • OBOS

 • Pensjonistforbundet

Høringsfristen gikk ut 26. november. Departementet fikk inn 24 høringssvar.

Disse instansene tok opp realiteten i ett eller flere av forslagene:

 • Datatilsynet

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Asker og Bærum boligbyggelag

 • Advokatforeningen

 • Boligmentoren

 • Frittstående Boligforvalteres Interesseorganisasjon

 • Huseierne

 • Hwang Flater Analyse

 • NBBL

 • OBOS

 • Selvaag Prosjekt AS

 • Styreplan AS

 • Ingjerd Dale

 • Trygve Olavson Laake

 • Oddvar Lavik

 • Øystein Løining

 • Asta Tjølsen

 • En anonym privatperson

Disse instansene har positivt uttrykt at de ikke har høringsinnspill:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

Til dokumentets forside