Prop. 82 L (2015–2016)

Endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar – bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid)

En lovendring fra 2013 fikk en utilsiktet konsekvens for Trygderettens overprøving av Navs vurderinger av om bruker har rett til arbeidsavklaringspenger. Endringen i folketrygdloven § 11-6 er derfor på dette punktet reversert. Det medfører ingen praksisendring for etaten, men Trygderetten får igjen overprøve alle Navs vurderinger etter folketrygdloven § 11-6, slik lovgiver ved innføringen av ordningen med arbeidsavklaringspenger i 2010 forutsatte at retten skulle ha. Lovendringen er en del av oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget