Høring om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring et forslag om endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven § 11-6 (bistand til å skaffe seg eller beholde arbeid).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.10.2015

Vår ref.: 14/2380

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring et forslag om endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven § 11-6 (bistand til å skaffe seg eller beholde arbeid).

Departementet foreslår å reversere lovendringen fra 1. januar 2013 i folketrygdloven § 11-6. Det vil si å tilbakeføre ordlyden "behov for" behandling i bestemmelsens bokstav a og  å tilbakeføre ordlyden "behov for" arbeidsrettet tiltak i bestemmelsens bokstav b. I tillegg foreslår departementet å innta et krav om at medlemmet må være "i stand til å gjennomføre og nyttiggjøre seg" av tiltaket i bestemmelsens bokstav b.

Bakgrunnen for forslaget er Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 hvor han uttaler at lovendringen i 2013 medførte en begrensning i Trygderettens overprøvingskompetanse. Dette var ikke tilsiktet, da endringen i 2013 var kun ment som en presisering av §§ 11-6 og 11-8 for å tydeliggjøre sammenhengen mellom regelverkene om arbeidsrettede tiltak og arbeidsavklaringspenger.

Departementet vurderer at lovendringsforslaget vil gi Trygderetten kompetanse til å overprøve etatens vurderinger etter folketrygdloven, som det var forutsatt ved innføringen av ordningen i 2010. 

Frist for å sende inn høringssvar er 30. oktober 2015.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2427977.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen                                                                        

Ulf Pedersen (e.f)

ekspedisjonssjef                                                                 Sara Bruvoll (e.f.)

                                                                                           avdelingsdirektør

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsgiverforeningen for Vekst og attføringsbedrifter (ASVL)

Attføringsbedriftene

Datatilsynet

Den norske dommerforening

Departementene og Statsministerens kontor

Finans Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Jussbuss i Oslo

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Kirkens bymisjon

Kommunene

Kreftforeningen

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kommunal landspensjonskasse (KLP)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)

Norges Handikapforbund

Norsk attføringsforum

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Rehabiliteringssenteret AiR

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sámediggi - Sametinget

Senter for seniorpolitikk

Sivilombudsmannen

Statens Helsetilsyn

Statens pensjonskasse (SPK)

Trygderetten

Uføres Landsorganisasjon

Unge funksjonshemmede

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

UNIO

Velferdsalliansen

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)