Prop. 83 L (2015–2016)

Endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter og rabatter)

Forslag til endringer i legemiddelloven § 6 om etterskuddsvise rabatter og refusjonskontrakter. Endringen legger til rette for rabattavtaler mellom legemiddelindustrien og staten for legemidler som finansieres av folketrygden over blåreseptordningen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget