Prop. 90 S (2016–2017)

Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015

Prop. S gjelder samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015 (CETS 216). Formålet med konvensjonen er å forebygge og bekjempe handel med menneskelige organer. Dette skal skje gjennom å kriminalisere alle sider av organhandel, å beskytte ofre for organhandel og å legge til rette for samarbeid mot organhandel på nasjonalt og internasjonalt nivå. Statene forplikter seg til å sørge for nødvendig lovgivning og andre tiltak for å kunne straffe dem som begår handlinger som er knyttet til ulovlig uttak og innsetting av menneskelige organer. Gjennomføring av konvensjonen krever lovendring. Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem Prop. 89 L (2016-2017) Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjon i norsk rett).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget