Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet

Agenda Kaupang og Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet.

Formålet med prosjektet har vært å gi en oversikt over hvordan variasjoner i kommunenes utgifter til tjenester til psykisk utviklingshemmede fanges opp i inntektssystemet for kommunene. Agenda Kaupang/Oslo Economics har gjennomført nye analyser og vurdert vektingen av kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Rapporten inneholder også en oversikt over hvordan tilskudd til tidligere vertskommuner for institusjoner for psykisk utviklingshemmede og toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fanger opp utgifter til psykisk utviklingshemmede.

Rapport: Psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet (pdf)