Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Publikasjonsnummer H-2140

Retningslinjene angir de prinsipper som skal benyttes i selvkostkalkyler innenfor alle typer av kommunale/fylkeskommunale tjenester der selvkost er satt som tak.