Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Crippa, Monica, Efisio Solazzo, Diego Guizzardi, Fabio Monforti-Ferrario, Francesco Nicola Tubiello og Adrian Leip «Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions.» Nature Food 2(3) (Mars 2021): 198–209.

Dokument 3:6 (2019–2020) Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket.

EUMOFA. 2021. The EU Fish Market 2021 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Roma: FAO.

Helsedirektoratet. «Utviklingen i norsk kosthold 2020»,2021.

Henriksen, Edgar, Marianne Svorken, Geir Sogn-Grundvåg, Tatiana N. Ageeva, Torbjørn I. Tobiassen, Karsten Heia og Stein Harris Olsen. «Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten.» Nofima rapportserie 19 (2020).

Hermansen, Øystein, John Roald Isaksen og Bent Dreyer. «Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring.» Nofima rapportserie 27 (2017).

Iversen, Audun, Øystein Hermansen, Edgar Henriksen, John Roald Isaksen, Petter Holm, Bjørn-Inge Bendiksen, Thomas Nyrud, Kine Mari Karlsen, Patrick Berg Sørdahl og Bent Dreyer (red.). Fisken og folket. Orkana forlag, 2016

Iversen, Audun, Øystein Hermansen, John Roald Isaksen, Edgar Henriksen, Thomas Nyrud og Bent Dreyer. «Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser.» Nofima rapportserie 16 (2018).

Iversen, Audun, Edgar Henriksen, Jonas Viðarsson, Gunnar Þórðarson, Unn Laksá og Magni Laksafoss. «Fish and folk.» Nofima rapportserie 2 (2020).

Joensen, Sjurdur, Bjørg Helen Nøstvold, Torbjørn I. Tobiassen, Bjørn Inge Bendiksen og Heidi Nilsen. «Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag.» Nofima rapportserie 31 (2017).

Melchior, Arne og Frode Nilssen (red.). Sjømatnæringen og Europa. Oslo: Universitetsforlaget, 2020.

Meld. St. 22 (2012–2013). Verdens fremste sjømatnasjon.

Meld. St. 10 (2015–2016). En konkurransekraftig sjømatindustri.

Myhre, Magnus, Roger Richardsen, Ragnar Nystøyl og Gunn Strandheim. «Analyse marint restråstoff 2020.» Sintef Ocean rapport 0633A (2021).

Norges sjømatråd, «Fiskespiseren. En innsiktsrapport om den norske sjømatkonsumenten». Frigitt 07.02.2022. https://seafood.no/markedsinnsikt/fiskespiseren/

Norges Sjømatråd. «Nøkkeltall», Frigitt 07.02.2022. https://nokkeltall.seafood.no/

Norges sjømatråd, «Top seafood consumer trends 2021.» Frigitt 07.02.2022. https://sfd-seafood-prod.azureedge.net/49e437/contentassets/0dba332688e9480d8738ae88c0359a8c/nsc-top-seafood-trends.pdf?sectorId=0

NOU 2014: 16. Sjømatindustrien – Utredning av sjømatindustriens rammevilkår. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2014-16/id2354149/

NOU 2019: 21. Fremtidens fiskerikontroll. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-21/id2680187/

NOU 2020: 12. Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-12/id2776843/

NOU 2020: 15. Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/

Nyrud, Thomas. «Valutaeffekter i sjømatindustrien – perioden 2016–2019. Faglig sluttrapport.» Nofima rapportserie 27 (2020).

Nærings- og fiskeridepartementet. 2016. Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forenklinger-og-forbedringer-innen-forstehandsomsetningen-av-fisk/id2524716/

Nærings- og fiskeridepartementet. 2016. Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/vurdering-av-leverings-plikten-bearbeidingspliktenog-aktivitetsplikten/id2515496/

Nærings- og fiskeridepartementet. 2019. Regjeringa sin strategi for auka verdiskaping frå marint restråstoff. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings-og fiskeridepartementet. 2019. Regjeringa sin strategi for heilårige arbeidsplassar i fiskeindustrien. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet.

Til dokumentets forside