Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien

Til innholdsfortegnelse

Sluttnoter

 1. Dokument 3:6 (2019–2020) Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket
 2. Helsedirektoratet (2021) Utviklingen i norsk kosthold
 3. Norges Sjømatråd, «Nøkkeltall»
 4. Iversen mfl., «Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser»
 5. Norges Sjømatråd, «Nøkkeltall»
 6. Iversen mfl., «Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser»
 7. Myhre mfl., «Analyse marint restråstoff» 2020.
 8. Myhre mfl., «Analyse marint restråstoff» 2020.
 9. Myhre mfl., «Analyse marint restråstoff» 2020.
 10. Myhre mfl., «Analyse marint restråstoff» 2020.
 11. Myhre mfl., «Analyse marint restråstoff» 2020.
 12. Iversen mfl., Fisken og folket.
 13. Nærings- og fiskeridepartementet (2016) Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten
 14. Kontali analyse på oppdrag fra Sjømat Norge. Jf. e-post fra Sjømat Norge 31. januar 2021.
 15. Hermansen, Isaksen og Dreyer, «Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring» 
 16. Hermansen, Isaksen og Dreyer, «Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring» 
 17. Nærings- og fiskeridepartementet (2016) Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk
 18. Dom fra Bergen tingrett i sak vedr. påstand om rettstridig deling av forretningshemmeligheter: 20-047123TVt-BERG/2. Dom fra Høyesterett i sak vedr. inndragning av fangst HR-2021-2275-A.
 19. Henriksen mfl., «Fartøyenes fangst-og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten»
 20. NOU 2019: 21 Fremtidens fiskerikontroll
 21. Joensen mfl., «Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag»
 22. FAO (2020) The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action
 23. EUMOFA (2021) The EU Fish Market 2021 edition
 24. Melchior og Nilssen, Sjømatnæringen og Europa
 25. Nyrud, «Valutaeffekter i sjømatindustrien – perioden 2016–2019»
 26. Norges Sjømatråd, «Fiskespiseren – En innsiktsrapport om den norske sjømatkonsumenten»
 27. Riksrevisjonen (2020) Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket
 28. Meld. St. 22 (2012–2013)
 29. Meld. St. 10 (2015–2016)
 30. NOU 2014: 16 Sjømatindustrien – Utredning av sjømatindustriens rammevilkår
 31. Nærings- og fiskeridepartementet (2016) Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk
 32. Nærings- og fiskeridepartementet (2016) Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten
 33. Nærings- og fiskeridepartementet (2019) Regjeringa sin strategi for auka verdiskaping frå marint restråstoff
 34. Nærings-og fiskeridepartementet (2019) Regjeringa sin strategi for heilårige arbeidsplassar i fiskeindustrien
 35. Crippa mfl., «Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions»
 36. Norges Sjømatråd, «Top seafood consumer trends 2021»
 37. NOU 2020: 15 Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene
 38. NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn
 39. Iversen mfl., «Fish and folk»
Til dokumentets forside