Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet  med forslag til tiltak for effektivisering av saksflyt i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn, slik at hensynet til barnets beste ivaretas.

Les rapporten (PDF)