Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Høsten 2011

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for høsten 2011.

Utvalgets situasjonsforståelse

I Nasjonalbudsjettet 2012 anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter til 1,7 prosent i 2011, mens de frie inntektene anslås å få en vekst på 0,6 prosent. Dette innebærer at nivået på de samlede inntektene blir om lag som anslått i budsjettopplegget for 2011, mens nivået på de frie inntektene blir noe lavere. Disse anslagene tar ikke hensyn til at skatteinntektene i kommunesektoren ser ut til å bli om lag 1½ mrd. kroner høyere enn anslått i nasjonalbudsjettet. Inntektsveksten i 2011 vil likevel bli lavere enn i 2010.

Etter å ha ligget på et høyt nivå i flere år, ble aktivitetsveksten i kommunesektoren betydelig redusert i 2010. Aktivitetsveksten ser ut til å bli lav også i 2011. Den lave aktivitetsveksten i 2010 og 2011 har sammenheng med tilnærmet nullvekst i investeringene. Investeringene i kommunesektoren ligger likevel på et historisk høyt nivå, og investeringene synes å være høye innenfor de fleste tjenesteområder. Det høye investeringsnivået og økende grad av lånefinansiering bidrar til betydelig negative netto finansinvesteringer. For 2011 anslås netto finansinvesteringer som andel av inntekter til -6,3 prosent, noe som er en viss styrking i forhold til 2010. Negative netto finansinvesteringer har bidratt at gjeldsnivået i kommunesektoren har økt kraftig de senere årene, fra vel 20 prosent av inntektene i 2007 til i overkant av 40 prosent ved utgangen av 2010. Selv om deler av gjelden er knyttet til gebyrfinansierte tjenester og rentekompensasjonsordninger, bidrar gjeldsoppbyggingen til at kommunesektorens økonomi blir mer sårbar for framtidige renteøkninger.

Utvalget betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. I 2009 og 2010 utgjorde netto driftsresultat om lag 3 prosent av inntektene for kommunesektoren som helhet. Utvalget anslår at netto driftsresultat i 2011 vil bli underkant av 3 prosent av inntektene i 2011.

Både i 2009 og 2010 ble netto driftsresultat påvirket av spesielle forhold. I 2009 var driftsresultatet holdt oppe av ekstraordinære gevinster på finansielle plasseringer, mens tallene for 2010 er påvirket av virkningen av forvaltningsreformen for fylkeskommunene. Når det korrigeres for virkningene av forvaltningsreformen, anslås det at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet ble redusert fra 3,0 prosent av inntektene i 2009 til 2¾ prosent i 2010.

Sett i forhold til anslag på inntekter i 2011 i Revidert nasjonalbudsjett 2011, legger Regjeringens
budsjettforslag for 2012 opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 5 mrd. kroner og en reell vekst i de frie inntektene på 3¾ mrd. kroner. I forhold til anslag på regnskap for 2011 i Nasjonalbudsjettet 2012 innebærer forslaget en reell vekst i de samlede inntektene på i overkant av 1 prosent.

Den demografiske utviklingen med flere barn i barnehagealder og flere eldre trekker isolert sett i retning av økte utgifter i kommunesektoren. Basert på en forutsetning om at gjennomsnittskostnadene i tjenesteproduksjonen ikke endres har utvalget anslått at merutgiftene knyttet til den demografiske utviklingen utgjør 2,9 mrd. kroner i 2012. I tillegg kommer økte pensjonskostnader på om lag 1 mrd. kroner. Noen av merutgiftene knyttet til demografi vil dekkes av gebyrer og øremerkede tilskudd. Budsjettforslaget legger til rette for at de øvrige merutgifter knyttet til demografi og økte pensjonskostnader om lag dekkes av veksten i frie inntekter. Effektivisering av tjenesteproduksjonen vil være nødvendig for å øke tjenestetilbudet ut over det som følger av den demografiske utviklingen.

Utvalgets medlemmer Per Richard Johansen, Lise Solgaard og Thor Fjellanger mener foregående avsnitt ikke er dekkende for oppfatningen i hele utvalget, og har ønsket følgende oppsummering av kommunesektorens handlingsrom i året som kommer

Den demografiske utviklingen med flere barn i barnehagealder og flere eldre trekker isolert sett i retning av økte utgifter i kommunesektoren. Basert på en forutsetning om at gjennomsnittskostnadene i tjenesteproduksjonen ikke endres mener utvalget at merutgiftene knyttet til den demografiske utviklingen vil kunne utgjøre rundt 3 mrd. kroner i 2012. I tillegg kommer økte pensjonskostnader på om lag 1 mrd. kroner. Noen av merutgiftene knyttet til demografi vil dekkes av gebyrer og øremerkede tilskudd. Budsjettforslaget legger til rette for at de øvrige merutgifter knyttet til demografi og økte pensjonskostnader om lag dekkes av veksten i frie inntekter. Effektivisering av tjenesteproduksjonen vil være nødvendig for å øke tjenestetilbudet ut over det som følger av den demografiske utviklingen, herunder en eventuell styrking av vedlikeholdet på fylkesveier.