Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

April 2012

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for våren 2012.

 Utvalgets situasjonsforståelse
Realveksten i kommunesektorens inntekter ble 2,4 prosent i 2011, mens veksten i de frie inntektene ble 1,1 prosent. Både veksten i samlede og frie inntekter ble høyere enn anslått i budsjettopplegget for 2011, noe som først og fremst har sammenheng med god skatteinngang. Veksten i samlede inntekter i 2011 ble om lag som i 2010, mens veksten i frie inntekter ble lavere i 2011 enn i 2010. Aktivitetsveksten er vesentlig redusert de to siste årene, og for 2011 anslås veksten til 0,7 prosent. Den lave aktivitetsveksten har sammenheng med lavere vekst i sysselsetting og nedgang i investeringene.

Utvalget betrakter netto driftsresultat som hovedindiaktoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. I 2011 utgjorde netto driftsresultat i kommunesektoren som helhet 2,5 prosent av inntektene. I kommunene kom netto driftsresultat på om lag samme nivå i 2011 som i 2010, men betydelig reduksjon i gevinster på finansielle plasseringer indikerer at den underliggende balansen likevel er noe styrket. Fylkeskommunene fikk, fra et høyt nivå, en betydelig nedgang i netto driftsresultat i 2011. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å vurdere hva som er et rimelig nivå på netto driftsresultat i fylkeskommunene etter forvaltningsreformen.

Gjeldsnivået i kommunesektoren har økt kraftig de senere årene. Den viktigste årsaken til denne utviklingen er et høyt investeringsnivå og lånefinansiering knyttet til dette. Et lavt rentenivå gjør gjelden lettere å bære, men gjeldsoppbyggingen gjør samtidig kommune­sektorens økonomi mer sårbar for framtidige renteøkninger.

Utbyggingen av barnehagesektoren fortsatte i 2011og holder tritt med økningen i antall barn i barnehagealder. I tillegg var det en viss økning i dekningsgraden for de yngste barna. I grunnskolen økte dekningsgraden i SFO og det er stadig flere elever som mottar spesial­undervisning. Innen pleie og omsorg økte antall utførte årsverk med nærmere 3000 i 2011 og det blir stadig flere yngre brukere. Andelen yngre brukere i hjemmetjenesten var nærmere 43 prosent i 2011. Videre synes institusjonstilbudet å bli kvalitativt bedre ved at det utføres flere legeårsverk og fysioterapiårsverk per beboer. I barnevernet har antall undersøkelser og barn med barnevernstiltak økt, samtidig som kapasiteten i sektoren er bygget ut. Innenfor videregående opplæring ble det flere elever og lærlinger.

Regjeringens budsjettforslag for 2012 la opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 5 mrd. kroner og en reell vekst i de frie inntektene på 3¾ mrd. kroner sett i forhold til anslag på inntekter i 2011 i Revidert nasjonalbudsjett 2011. I forhold til inntektsanslaget for 2011 i Nasjonalbudsjettet 2012 er veksten i de samlede inntekter i 2012 anslått til 4 mrd. kroner eller 1 prosent. Budsjettopplegget for 2012 la følgelig opp til en lavere inntektsvekst enn i 2011.

Etter framleggelsen av nasjonalbudsjettet er inntektsveksten for 2011 oppjustert med 2,6 mrd. kroner, blant annet som følge av høyere skatteinngang enn anslått. Dette vil også kunne påvirke kommunesektorens skatteinntekter i 2012, slik at disse kan bli høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2012. Utviklingen i skatteinntektene i 2012 vil imidlertid bli påvirket av en rekke usikre forhold knyttet til utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. Nye anslag for utviklingen i kommunesektorens inntekter i 2012 vil bli lagt fram i Revidert nasjonalbudsjett 2012.

Den demografiske utviklingen med flere barn i barnehagealder og flere eldre trekker isolert sett i retning av økte utgifter i kommunesektoren. Noen av merutgiftene knyttet til demografi vil dekkes av gebyrer og øremerkede tilskudd. De øvrige merutgifter knyttet til demografi, økte pensjonskostnader og en særlig satsing på fylkesveger er av om lag samme størrelsesorden som den vekst i frie inntekter det legges opp til i budsjettopplegget for 2012. Effektivisering av tjenesteproduksjonen vil være nødvendig for å øke tjenestetilbudet ut over det som følger av den demografiske utviklingen.

Utvalgets medlem Bjarne Jensen har følgende merknad:
Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter for 2012 er anslått til 1 pst. Det er vesentlig lavere enn for alle andre år i perioden 2005 til 2011, jamfør tabell 3.2. Gjennomsnittet for perioden var 2,9 prosent. Det er også usikkerhet knyttet til anslaget for 2012. En så lav vekst betyr at for svært mange kommuner er det en realreduksjon i inntektene fra 2011 til 2012.