Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2017

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2017. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2016 og 2017.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien.

Kapittel 2 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien og kommunale tjenester. Omtalen av kommuneøkonomien i 2016 og 2017 er basert på samme tallgrunnlag som i Nasjonalbudsjettet 2018, som ble lagt fram 12. oktober 2017. I tillegg er det tatt hensyn til i teksten at Statistisk sentralbyrå i november 2017 publiserte tall for nasjonalregnskap per 3. kvartal 2017 som viste høyere nivå på investeringer enn det som var lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet.

Kommunesektorens inntekter og utgifter og utviklingen i sysselsettingen og tjenestene, blant annet beregninger av produksjonsindeksen for kommunene for 2016, er nærmere omtalt i kapittel 3, 4 og 5, og driftsresultatene i kapittel 6. Nye beregninger av effektiviteten i de kommunale tjenestene er vist i kapittel 9.

Utvalget har også gått noe mer inn på investeringene og gjelden i sektoren sammenliknet med høstrapportene fra de siste årene. I kapittel 4 er investeringene belyst, og i kapittel 7 er gjeldsveksten omtalt. I kapittel 8 gir utvalget noen betraktninger rundt hva som må til for at kommunesektorens gjeldsgrad skal stabiliseres under ulike forutsetninger om inntektsvekst og rentenivå.

Last ned rapporten (pdf)