Rapport fra Europarådets torturovervåkningskomité (CPT)

Europarådets torturovervåkningskomité (CPT) besøkte i oktober 2005 blant annet fengsler og politistasjoner i Trondheim og Oslo, og hadde møter med norske myndigheter, Sivilombudsmannen, Barneombudet og flere frivillige organisasjoner. Den endelige rapporten fra besøket foreligger her.

Europarådets torturovervåkningskomité (CPT) besøkte i oktober 2005 blant annet fengsler og politistasjoner i Trondheim og Oslo, og hadde møter med norske myndigheter, Sivilombudsmannen, Barneombudet og flere frivillige organisasjoner. Den endelige rapporten fra besøket foreligger her.

Hovedpunkter i rapporten
Som ved de tidligere besøk i 1993, 1997 og 1999, hadde CPT visse kritiske merknader, men heller ikke denne gang har komiteen mottatt påstander om tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

  • Komiteen peker på en positiv utvikling når det gjelder overføring fra politiarrest til fengsel etter fengslingskjennelse, men understreker at fengslede personer kun unntaksvis skal sitte i politiets arrester.
  • Komiteen fremhever at forholdet mellom ansatte og innsatte i de besøkte fengslene virker godt. Komiteen utrykker imidlertid bekymring i forbindelse med noen tilfeller av rapportert vold mellom innsatte i Trondheim fengsel. Departementet ønsker her å presisere at slike forhold politianmeldes. Fra 2005 foreligger det én politianmeldelse for slike handlinger fra Trondheim fengsel.
  • Komiteen ber også om at vi fortsetter vårt arbeid med å forbedre aktivitetstilbudet til de innsatte. CPT retter i den anledning kritikk mot tilbudet for varetektsinnsatte som er underlagt restriksjoner, samt ved Høyrisikoavdelingen ved Ringerike fengsel. Departementet vil se nærmere på denne situasjonen.
  • I tillegg påpeker CPT at det bør være noe mer helsepersonell tilgjengelig ved Politiets Utlendingsinternat og ved enkelte av de besøkte fengslene. Særlig fremheves behovet for en forbedring av tilbudet om psykisk helsevern ved fengslene de besøkte.
  • CPT mener at straffeprosessloven bør ha absolutte grenser for hvor lenge en varetektsfengslet person kan være underlagt isolasjon. Komiteen er fornøyd med den utviklingen som har skjedd i Norge når det gjelder å styrke lovreguleringen og domstolskontrollen med bruk av ulike restriksjoner under varetekt. Justisdepartement vil følge nøye med på bruken av den snevre unntaksregelen i straffeprosessloven som tillater varetekt i isolasjon utover 12 uker. Praktiseringen av regelen vil sammen med CPTs synspunkter tas med ved en fremtidig revisjon av reglene.
  • Komiteen anbefaler videre at retten, når den vurderer spørsmålet om fortsatt varetektsfengsling, også må vurdere om vilkårene er oppfylt for de restriksjoner som den fengslede eventuelt er underlagt. Departementet er av den oppfatning at dette allerede følger av straffeprosessloven.