Rapport fra Uni Rokkansenteret: Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene

Rapporten er en evaluering av ordningen med individuelle planer som et styrings- og koordineringsverktøy i kommunene. Kommunal- og regionaldepartementet har bestilt rapporten som en oppfølging av Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune - styring og samspel.

Rapporten er en evaluering av ordningen med individuelle planer som et styrings- og koordineringsverktøy i kommunene. Kommunal- og regionaldepartementet har bestilt rapporten som en oppfølging av Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune - styring og samspel.