Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport: Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet

Rapport 2015:2 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester er en viktig del av det offentlig finansierte helse- ogomsorgsfeltet i Norge. Denne rapporten ser på hvilken merverdi som er spesiell for de ideelle og somdermed ikke kan oppnås gjennom bruk av offentlige eller kommersielle tjenesteleverandører

Rapporten er utarbeidet etter at det ble klart at et nytt EU direktiv om offentlige anskaffelser etter alt å dømme vil frata offentlige innkjøpere muligheten til å reservere anbudskonkurranser for ideelle leverandører innenfor helse- og omsorgstjenestene. Konklusjonene i rapporten er basert på tidligere forskning og kvalitativ primærdata.
Den internasjonale forskningen som presenteres viser at ideelle ofte har kvaliteter knyttet til mangfold og valgfrihet, tillit, sosial innovasjon og frivillighet, men at disse særtrekkene er avhengige av finansiering, styring og regulering. Det finnes ikke tilstrekkelig forskning til å kunne fastslå i hvilken grad ideelle leverandører i Norge gir den aktuelle merverdien. Representanter for ideell sektor selv mener imidlertid at offentlige anbudskonkurranser og kontroll er med på å undergrave de ideelles mulighet til å utvikle særtrekk og merverdi.

Forfattere: Håkon Dalby Trætteberg og Karl Henrik Sivesind

Rapporten "Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet" (.pdf)