Rapport: Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv

Av Ivar Sognnæs Eimhjellen, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2016-3

Nye tal og metodiske utfordringar

Rapporten "Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv" (.pdf)

Denne rapporten er eit resultat av forskingsprosjektet Frivillig innsats og integrering ved Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor. Senteret er finansiert av fleire departement, med Kulturdepartementet som hovudbidragsgjevar. Senteret er eit samarbeid mellom forskarar frå Uni Research Rokkansenteret i Bergen og Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Det empiriske utgangspunktet for denne rapporten er ei
spørjeskjemaundersøking blant 495 respondentar som sjølv har innvandra og norskfødde med innvandrarforeldre med bakgrunn frå Afrika, Asia og Aust-Europa.