Rapport om arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler

Fafo har utarbeidet en rapport om kollektiv organisering og holdninger til tariffavtaler blant arbeidsgivere. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Rapporten viser at andelen arbeidsgivere i privat sektor som er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon er økende, men andelen med tariffavtale er synkende. I offentlig sektor er alle arbeidstakere dekket av tariffavtale, mens det samme gjelder om lag 46 prosent av arbeidstakerne i privat sektor.

Fafo har spurt virksomhetene om deres syn på tariffavtaler. Virksomhetene med tariffavtale svarer at dette bidrar til et bedre forhold til de ansatte, at avtalene er ressurssparende fordi de gir en ferdig pakke av lønns- og arbeidsvilkår og at de gir bedriften godt omdømme.

Flertallet av virksomhetene uten tariffavtale svarer at de ikke vil ha nytte av tariffavtaler. Ifølge rapporten er de viktigste årsakene til at en ikke har tariffavtale at de ansatte ikke har spurt om det, og at det ikke er vanlig med tariffavtale i bransjen.

Fafo har sett på lønnsutviklingen for enkelte yrkesgrupper i hotell- og restaurant og varehandel og fant at forskjellen mellom det gjennomsnittlige lønnsnivået i virksomheter med og uten tariffavtale har økt fra 2000 til 2018.

Rapporten følges opp av en arbeidsgruppe mellom departementet og partene i arbeidslivet som vurderer ulike tiltak for å fremme et organisert arbeidsliv.

Rapporten:

Oppdragsgiver:

Arbeids- og sosialdepartementet