Forsiden

Rapport om beskyttelse av barn mot seksuelt misbruk og utnytting

Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk trådde i kraft 1. oktober 2018. Norge har nå oversendt sin første rapport om gjennomføring av konvensjonen til Europarådet.

Formålet med konvensjonen (også kalt Lanzarote-kovensjonen) er å forebygge og bekjempe alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk av barn, beskytte rettighetene til barn som er utsatt for slike overgrep, og å fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot slike overgrep.

Konvensjonen inneholder et bredt spekter av forebyggende tiltak og hjelpe- og støttetiltak for voldsutsatte og tiltak overfor seksuallovbrytere.

Rapporten besvarer et spørreskjema utarbeidet av Lanzarote-komiteen, og gir et overblikk over gjennomførte tiltak og politikk når det gjelder bekjempelse av seksuell utnytting og seksuelt misbruk av barn.

Rapporten er koordinert av Barne- og familiedepartementet. Justis- og beredskapsdepartementet med Politidirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet har bidratt til rapporten og Sametinget har gitt innspill.

Les rapporten:

Norsk (PDF)

Engelsk (PDF)