Etatsstyring i praksis: En analyse av departementenes tildelingsbrev

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har masterstudenter i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) oppdatert en studie med data fra tildelingsbrev fra 2020. Lignende studier ble tidligere gjennomført i regi av et forskningsprosjekt ved UiO.

Etatsstyring i praksis: En analyse av departementenes tildelingsbrev til underliggende virksomheter (2012-2020) (pdf)

I rapporten har vi kartlagt bruken av mål, styringsparameter og aktivitetskrav i tildelingsbrev fra 2020 og sett funnene i lys av empiri fra tildelingsbrev for 2012 og 2015 som er samlet inn av Kjærvik og Askim.

Av funnene fremgår det at det har vært en reduksjon i antall mål, styringsparameter og aktivitetskrav fra 2012 til 2015, og en økning fra 2015 til 2020. Imidlertid er ikke økningen i perioden 2015 til 2020 like stor som nedgangen fra 2012 til 2015. Dersom vi sammenligner 2020 med 2012 er det en svak reduksjon i antall mål og styringsparameter, mens aktivitetskrav er tilbake på omtrent samme nivå som i 2012. Gjennomgående er aktivitetskrav det styringsvirkemiddelet som er hyppigst brukt ved alle tre målingene.

Funnene kan tyde på at regjeringens arbeid for færre og tydeligere mål, tydeligere prioriteringer og mindre detaljstyring har hatt en viss effekt på bruken av mål- og styringsparameter, men en minimal effekt på aktivitetskrav. Funnene viser også at når en virksomhet har hatt en reduksjon i enten antall mål eller styringsparameter, har det vært en økning i antall aktivitetskrav. Dette kan tyde på at det har vært en forskyvning fra mål og styringsparameter til aktivitetskrav.