Rapport om uttransportering (effektuering av vedtak truffet i medhold av utlendingsloven)

Rapport om uttransportering (effektuering av vedtak truffet i medhold av utlendingsloven)

Dok.nr.

POLITIET Rapport

Politidistrikt

Anm.nr.;jnr. og ev. andre registr.opplysn.

Sted og dato

Rapportskriver

Tjenestegren

Tjenestested

Rapport om uttransportering

(effektuering av vedtak truffet i medhold avutlendingsloven)

FK-nr.:

Ledsagelse til:

Navn:

Transit:

F.dato:

Transportselskap:

Nasjonalitet:

Destinasjon:

Ledsagere (tittel, navn tj.sted):

Hvem dekket utgiftene: Utlendingen

Transportselskapet Staten

Reisedokument: Ja Nei Hvis Ja; hvordan ble dokumentet skaffet til veie?

Hvis Nei; hvordan ble innreisen klarert?

Ble tvangsmidler benyttet: Ja Nei Hvis Ja; hvorfor og hvilken type?

Gjennomføring av transporten:

Situasjonen på destinasjonsstedet: