Rapportering på vedlikeholdstilskuddet i tiltakspakken

Vi viser til St.prp. nr. 37 (2008-2009) og rundskriv H-03/09 om kommunedelen av tiltakspakken og vil i dette brevet utdype kravene til rapportering fra kommunene og fylkeskommunene når det gjelder vedlikeholdstilskuddet.

Vi viser til St.prp. nr. 37 (2008-2009) og rundskriv H-03/09 om kommunedelen av tiltakspakken og vil i dette brevet utdype kravene til rapportering fra kommunene og fylkeskommunene når det gjelder vedlikeholdstilskuddet.

Det vil bli lagt opp til to rapporteringer: en statusrapportering i juni 2009 og en endelig rapportering våren 2010.

Endelig rapportering våren 2010

Kommunene og fylkeskommunene skal i etterkant av at midlene har blitt brukt gi en samlet rapportering om bruken av tilskuddet. Kommunene rapporterer til fylkesmannen, som så rapporterer videre til departementet. Fylkeskommunene rapporterer tilsvarende opplysninger direkte til departementet.

Revisor skal attestere at midlene har blitt brukt i tråd med kriteriene i ovennevnte rundskriv, eventuelt også oppgi hvilket beløp som skal tilbakebetales.

Vi ber om at fylkesmannen gir en kort redegjørelse om det eventuelt er kommuner som må tilbakebetale deler av tilskuddet som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2009 (for mindre investeringer er det krav om at prosjektene også må være avsluttet i 2009), og eventuelt hvilket beløp. Fylkeskommunene skal legge ved attestasjonen fra revisor i rapporteringen til departementet.

Vi ber også om at fylkesmannen utarbeider en kommunevis oversikt over bruken av vedlikeholdstilskuddet i sitt fylke. Vi ber da om at beløpene oppgis etter kontoklasse (drift/investering) og KOSTRA-funksjon, jf. skissen nedenfor (flere funksjoner enn de oppgitte vil være aktuelle). Beløpene skal oppgis i 1 000 kroner.

Kommune

Drift

Investering

130 221 222 261 330 333 360 osv. 130 221 osv.
1

 

2
...
n
          

Frist for sluttrapporteringen settes til 23. april 2010.

Statusrapportering juni 2009

Vi ber også om at det utarbeides en enkel statusrapportering på bruken av midlene i tiltakspakken per 1. juni, med en kort inndeling etter hvor prosjektene, oppgitt i beløp, befinner seg i prosessen fra politisk behandling til iverksetting. Det er tilstrekkelig med omtrentlige beløp.

Rapporteringen begrenses til å omfatte prosjekter som ble vedtatt som en konsekvens av tiltakspakken og som finansieres gjennom vedlikeholdstilskuddet. Prosjekter som finansieres gjennom frie inntekter eller som er knyttet til søknadsbaserte ordninger som rentekompensasjonsordningene, investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger og til etablering, tilpasning av utleieboliger, prosjekttilskudd til digital fornying, Energifondets midler osv., holdes utenom.

Kommune

Vedlikeholdstilskudd som
ikke er vedtatt disponert

Prosjekter som er vedtatt i kommunestyret/fylkestinget, 
men ikke satt ut på anbud

Prosjekter som er satt ut på anbud, men hvor kontrakt
ikke er inngått

Prosjekter der kontrakt er inngått eller arbeidet
er satt i gang

Ferdigstilte prosjekter

(i 1 000 kr)

(i 1 000 kr)

(i 1 000 kr)

(i 1 000 kr)

(i 1 000 kr)

Kommune 1
Kommune 2
...
Kommune n
    

Vi ber videre om at det oppgis hvordan vedtatte prosjekter (summen av de fire siste kolonnene) fordeler seg på henholdsvis barnehage, skole, pleie og omsorg, kirke og kultur, samferdsel og andre sektorer (sistnevnte oppgis som en samlepost og trenger ikke splittes ytterligere opp). Også her er det tilstrekkelig med omtrentlige beløp.

Vi ber som nevnt om status per 1. juni 2009. Frist for rapportering tilbake til departementet er 10. juni 2009. Vi ber om at skjemaet også sendes departementet

elektronisk til even.vaboen@krd.dep.no.

 

 

Med hilsen


Anne Nafstad Lyftingsmo e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                                Thor Bernstrøm
                                                                                                                avdelingsdirektør


Kopi til:                                                                                                              
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)   
Norges Kommunerevisorforbund