Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå

Videreutvikling av rollen gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. NIBR-rapport 2015:17.

Rapporten er et ledd i arbeidet med å kartlegge hvordan en mer helhetlig og strategisk planlegging og forvaltning kan oppnås, med sikte på å styrke det regionale folkevalgte nivås samfunnsutviklerrolle. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rapporten fokuserer på tre sentrale dimensjoner ved samfunnsutviklerrollen:

1) gi strategisk retning til samfunnsutviklingen

2) mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn

3) samordne, koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk

Rapporten tar utgangspunkt i utfordringer med dagens system, og diskuterer forutsetninger for at en nettverks-/partnerskapslogikk skal virke, og hvordan man kan videreutvikle regionalt folkevalgt nivås samfunnsutviklerrolle gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. Rapporten diskuterer hva som må til – i fylkeskommunene og i rammebetingelsene – for at fylkeskommunene skal kunne spille ut samfunnsutviklerrollen på en god måte.

Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå: Videreutvikling av rollen gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. NIBR-rapport 2015:17. (pdf)