Registrering av overtid ved statlige universiteter og høyskoler

Endringer i arbeidsmiljøloven og bortfall av særavtalen har innskrenket de statlige uni-versiteters og høyskolers mulighet til å avvike fra overtidstidsbestemmelser i arbeids-miljøloven og hovedtariffavtalen.

Ut fra de signalene som har kommet fra sektoren ser departementet at det foreligger behov for å klargjøre hvilke juridiske og tekniske krav som stilles mht. overtidsutbetaling. Les brevet til institusjonene her