Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 12-4, og trer i kraft 1. januar 2008.

Reglementet gjelder statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og aksjer.

Reglementet erstatter rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høgskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettsubjekt, fastsatt av daværende Utdannings- og forskningsdepartementet den 20. desember 2002.

Klikk på denne lenken for å åpne dokumentet i pdf-format