Reindriftsloven av 1978

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1978-06-09-49 Lov om reindrift.

Loven på Samisk

Tilhørende forskrifter