Forskrift om endring av forskrifter om merking m.v av tamrein

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. desember 2005 med hjemmel i Lov om reindrift av 9. juni 1978, § 18, jf. Kongelig resolusjon av 22. juni 1979. Forskrifter om merking m.v av tamrein er oppheves med virkning fra 1. juli 2007.

I

I forskrifter av 12. juni 1984 om merking m.v. av tamrein gjøres følgende endringer:

Ny § 13 skal lyde:

Eieridentifikasjon av slaktet rein

  • Når rein er slaktet utenom slakteri, skal skinn og ører ikke atskilles.
  • Skinn skal oppbevares på en slik måte at ørene ikke skades og at eieridentifikasjon ikke vanskeliggjøres.
  • Reindriftsagronomen kan gi samtykke til at ører og skinn atskilles. Et slikt samtykke forutsetter at skinnet skal benyttes til et formål som gjør det nødvendig at ørene skilles fra skinnet.

Ny § 14 skal lyde:

Dispensasjon

  • I særlige tilfelle kan Reindriftsstyret, og om det finnes påkrevet, Reindriftssjefen dispensere fra disse forskrifter.

II

Disse forskifter trer i kraft straks.

Tilhørende lov