Høring - Forslag til endring i forskrift om merking m.v. av tamrein

Forskrift om endring av forskrift om merking av tamrein.Fastsatt 6. desember 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.10.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200501408-/MFL

7. september 05

Forslag til endring i forskrift om merking m.v. av tamrein

Landbruks- og matdepartementet oversender herved forslag til endring i forskrift om merking m.v. av tamrein.

Med utgangspunkt i forhandlingene om Reindriftsavtalen 2004/2005 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som skulle arbeide med å klarlegge karakteren og omfanget av reintyverier, samt foreslå mulige tiltak. En slik arbeidsgruppe ble etablert med representasjon både i fra næringen og fra forvaltningen. Arbeidsgruppen har sett det som viktig å styrke reinpolitiets kontrollmulighet. I den forbindelse har gruppen utarbeidet et forslag til endring i merkeforskriften av 12. juni 1984. Forslaget innebærer at det innføres en ny bestemmelse vedrørende eieridentifikasjon av slaktet rein. Endringen medfører bl.a. at ved slakting utenom slakteri skal ørene ikke fjernes fra skinnet. Gjeldende Merkeforskrift med forslag til ny § 13 Eieridentifikasjon av slaktet rein, ligger vedlagt dette brev.

Landbruks- og matdepartementet ber om eventuelle merknader til endringsforslaget innen 19. oktober 2005.

Med hilsen

Morten Floor e.f.
fung. avdelingsdirektør

Tor Kjøllesdal
seniorrådgiver

Gjenpart: Sametinget, 9730 Karasjok