Rentekompensasjon – rehabilitering og investering i skole- og svømmeanlegg

I gjennom statsbudsjettet for 2009 ble det vedtatt å etablere en ny rentekompensasjonsordning for rehabilitering og investering i skole- svømmeanlegg. Regjeringen tar sikte på at ordningen etableres med en samlet ramme på 15 mrd. kroner over en periode på åtte år.

Investeringsrammen er fordelt mellom kommuner og fylkeskommuner etter elevtall i grunnskolen og i videregående skole. Dette innebærer en fordeling på om lag 11,5 mrd. kroner til kommunene og 3,5 mrd. kroner til fylkeskommunene. Formålet med ordningen er å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å rehabilitere og investere i skoleanlegg og svømmehaller som benyttes som en del av skolens opplæringstilbud.

Ordningen forvaltes av Husbanken. Mer informasjon finnes på Husbankens hjemmesider www.husbanken.no

Innfasing av rammen vil fastsettes gjennom Stortingets årlige budsjettvedtak. De årlige budsjettrammene fordeles ikke per kommune eller fylkeskommunene, men er en tilgjengelig ramme for utbetaling av tilskudd i budsjettåret. En kommune kan dermed søke å få utbetalt hele sin investeringsramme tidlig i åtteårsperioden, mens annen kommune vil få utbetalt sin andel senere

.

 

Les hele brevet her