Retningslinjer for bruk av sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag

Utarbeidet med utgangspunkt i brev fra Olje- og energidepartementet til Miljøverndepartementet av 18.01.10 om Sektoravgift – kulturminnevern i vassdrag med reviderte eller fornyede konsesjoner.

(Last ned retningslinjen i pdf)

Utarbeidet med utgangspunkt i brev fra Olje- og energidepartementet til Miljøverndepartementet av 18.01.10 om Sektoravgift – kulturminnevern i vassdrag med reviderte eller fornyede konsesjoner.

Fastsatt av Miljøverndepartementet 8. juni 2010, revidert 1.april 2011.

1 Formål

Ordningens formål er å fremskaffe ny kunnskap om arkeologiske kulturminner i regulerte vassdrag med reviderte eller fornyete konsesjoner.

Sektoravgiften skal finansiere utgifter til å gjennomføre tiltak for å ivareta arkeologisk kildemateriale fra automatisk fredete kulturminner slik de er definert i kulturminneloven.

2  Vassdrag som faller inn under ordningen

Ordningen omfatter vassdrag som er revidert eller gitt fornyete tillatelser der opprinnelig konsesjon ble gitt før 1960. Det er en forutsetning at reguleringskonsesjon i vassdraget er revidert eller fornyet med vilkår om kulturminner. Det samme gjelder for vassdrag der det allerede er gitt fornyet konsesjon før sektoravgiften ble innført i 2008 og der konsesjonæren har fått tilbud om og akseptert å gå over til ordningen med sektoravgift.
Pålagt/akseptert sektoravgift innebærer at kravet om kostnadsdekning til kulturminneundersøkelser er oppfylt.

Det kan i særlige tilfeller også gjøres undersøkelser i vassdrag som kommer til revisjon dersom innstilling i revisjonssaken er oversendt til Olje- og energidepartementet, og det er nødvendig for å frambringe tilstrekkelig kunnskap som grunnlag for å foreta prioriteringer innenfor ordningen, jf. pkt 4.

3  Ordningens omfang

Sektoravgiften dekker kostnader knyttet til kulturminnetiltak slik disse er hjemlet i kulturminneloven:
• arkeologiske undersøkelser som bl.a. omfatter kartlegging, registrering og utgravinger,
• sikring og konservering som bl.a. omfatter å ta vare på boplasser, dyregraver mv. og gjenstandsmateriale,
• kunnskapsproduksjon og formidling som bl.a. omfatter rapportering og sammenfatning av undersøkelsene og å gjøre resultatene tilgjengelig for allmennheten.

Dette omfatter også undersøkelser knyttet til tiltak som følger av nye konsesjonsvilkår, for eksempel terskler og erosjonssikring.

Allerede innbetalte midler til kulturminnetiltak i medhold av revidert/fornyet konsesjon kommer til fradrag i innbetalingen av sektoravgiften.

4  Prioritering av tiltak

Riksantikvaren prioriterer omfang av kulturminnetiltakene, samt hvilke regulerte vassdrag med reviderte eller fornyete konsesjoner det skal gjennomføres undersøkelser i.

5  Organisering

Riksantikvaren forvalter bruken av sektoravgiften på vegne av Olje- og energidepartementet.  Riksantikvaren kan overlate gjennomføringen av de konkrete tiltakene til regional kulturminneforvaltning og andre relevante kompetansemiljø.

6  Årlige budsjettprosesser

Riksantikvaren fremmer forslag til konkrete prosjekter/tiltak til Olje- og energidepartementet i henhold til de årlige budsjettfristene. Gjenpart av forslagene sendes NVE og Miljøverndepartementet.

7  Utbetaling

Olje- og energidepartementet vil gjennom årlige tildelingsbrev stille bevilgninger til disposisjon for Riksantikvaren. Riksantikvaren er ansvarlig for den videre oppfølgingen, herunder utbetaling til de kulturminnetiltakene som er prioritert.

8  Rapportering

Riksantikvaren er ansvarlig for regnskap for og rapportering om ordningen. Rapporteringen skal skje til Olje- og energidepartementet innen utgangen av februar for foregående regnskapsår.