Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet (2023)

Fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet 7. desember 2022

1. Generelt

Disse retningslinjene gjelder for tilskudd av spillemidler til idrettsformål og spillemidler til kulturformål. Retningslinjene oppdateres årlig.

Spillemidler til idrettsformål og kulturformål er statlige midler som fordeles ved kongelig resolusjon. Kultur- og likestillingsdepartementet har så langt det passer lagt opp til at spillemidlene skal forvaltes i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten, dvs. regelverket som gjelder ved forvaltning av statsbudsjettmidler bevilget av Stortinget.

Tilskuddsmottaker har ansvar for at tilskudd av spillemidlene benyttes i tråd med forutsetningene som er gitt ved tildelingen av midlene.

Kultur- og likestillingsdepartementet forutsetter at hver enkelt tilskuddsmottaker følger de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten/organisasjonen.

2. Kontrolladgang

Kultur- og likestillingsdepartementet, den departementet gir fullmakt, revisor av spillemidlene og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at spillemidlene til idrettsformål og kulturformål benyttes som forutsatt.

Departementet viser til det generelle pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll med tilskudd til "offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll”, jf. § 10 andre ledd i Stortingets bevilgningsreglement.

3. Forutsetninger

Tilskuddet skal som hovedregel benyttes til formålet innen ett år etter at tilskuddet er tildelt.

Virksomheten/organisasjonen skal ha oversikt over økonomien og sørge for at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter alltid er under kontroll.

Tilskuddsmidlene skal ikke forvaltes på en måte som innebærer risiko for tap og/eller at midlene stilles til disposisjon for andre formål enn de er tiltenkt.

Kultur- og likestillingsdepartementet skal informeres dersom det oppstår vesentlige avvik.

4. Styrets og ledelsens ansvar

Styret og ledelsen for virksomheten/organisasjonen har ansvar for at forvaltningen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Styret og ledelsen skal påse at virksomheten/organisasjonen benytter tilskuddet i tråd med formålet og forutsetningene som er gitt ved tildelingen av midlene.  

5. Rapportering - rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker, ved styreleder eller daglig leder i virksomheten/organisasjonen skal innen oppgitt frist oversende rapport til Kultur- og likestillingsdepartementet som viser at tiltaket, prosjektet eller den generelle aktiviteten som tilskuddet skulle finansiere eller delfinansiere, er gjennomført. Rapporten skal vise at midlene er brukt i samsvar med forutsetningene som er trukket opp i tilskuddsbrevet og i søknaden.

Sammen med rapporten skal det sendes inn regnskap for disponeringen av tilskuddet. Regnskapet skal være undertegnet av leder eller økonomiansvarlig i virksomheten/ organisasjonen.

I regnskapet skal offentlige tilskudd spesifiseres med beløp og tilskuddsyterens navn. Dette gjelder også fylkeskommunale og kommunale tilskudd.

Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap skal kommenteres.

Dersom det er spesielle krav til rapporteringen, er det omtalt i tilskuddsbrevet.

Revisorkontroll

Revisor skal være kjent med disse retningslinjene og forutsetningene for tilskuddet.

Signert revisorrapport skal sendes sammen med rapporten og regnskapet eller gjøres tilgjengelig for departementet på annen måte.

Dersom tilskuddet av spillemidler er kr 400 000 eller høyere skal regnskapet være kontrollert av statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt av kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. Etter avtale kan revisorkontroll av tilskuddsmidlene inngå som del av revisjonen av virksomhetens/organisasjonens ordinære årsregnskap.

For tilskudd under kr 400 000 kan regnskapet kontrolleres av organisasjonens tillitsvalgte revisor eventuelt av virksomhetens regnskapsavdeling.

6. Tilbakebetaling av tilskudd

Om tilskuddet eller deler av det ikke benyttes til formålet, skal tilskuddsmottaker gjøre Kultur- og likestillingsdepartementet oppmerksom på dette så snart som mulig. Departementet kan kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet.

Ved ev. tilbakebetaling skal overføringen merkes slik at det framgår hvilket tilskudd det gjelder.

Idrettsformål – midlene overføres til:

KUD - idrettsformål, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO
Kontonummer: 7058 06 71568

Kulturformål – midlene overføres til:

KUD - kulturformål, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO
Kontonummer: 7050 05 83191

Tilskuddsmottaker skal også sende informasjon om tilbakebetalingen, med henvisning til tilskuddsbrev og anmodning om tilbakebetaling, til postmottak@kud.dep.no.

Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfeller rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 371-372.

7. Praktisering av retningslinjene

Dersom det oppstår tvil om praktiseringen av retningslinjene, ta kontakt med Kultur- og likestillingsdepartementet.