Rett til tolk

Rapport om tolking og oversettelse i norsk straffeprosess

Justisdepartementet nedsatte i mai 2004 en arbeidsgruppe for å se på regler for bruk av tolker og oversettelse av dokumenter i forbindelse med straffesaker. Gruppen har sett på hvordan minoritetsspråkliges rettssikkerhet kan sikres bedre i møtet med det norske rettsapparatet.

Rett til tolk

Tolking og oversettelse i norsk straffeprosess

Rett til tolkJustisdepartementet nedsatte i mai 2004 en arbeidsgruppe for å se på regler for bruk av tolker og oversettelse av dokumenter i forbindelse med straffesaker. Gruppen har sett på hvordan minoritetsspråkliges rettssikkerhet kan sikres bedre i møtet med det norske rettsapparatet.

På bakgrunn av internasjonale forpliktelser og dagens norske regelverk og praksis, har arbeidsgruppen foreslått nødvendige tiltak for å styrke, forbedre og effektivisere norsk regelverk for bruk av tolk og oversettelse av dokumenter i forbindelse med straffesaker.

Arbeidsgruppen foreslår blant annet regler som gjør myndighetene pliktig å tilkalle tolk når minoritets-språklige trenger det. De skal også ha rett til oversettelse til et språk de kan forstå.

Les arbeidsgruppens rapport her (pdf-format)

Pressemelding i forbindelse med at arbeidsgruppen overleverte sin rapport til Justisdepartementet 14. mars 2005.