Rettshjelploven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp (Rettshjelploven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser