Revidert regelverk for næringsfond for kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn

Stortinget gjorde vedtak 19. juni 2009 om en bevilgning på 150 mill. kroner i revidert statsbudsjett for 2009 til ”Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget”, etableringen av næringsfond for kommunene Vefsn, Hemnes, Grane og Hattfjelldal i forbindelse med vern av Vefsnavassdraget. Tiltaket er beskrevet i St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009. Næringsfondene skal legge til rette for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i de fire kommunene.

Regelverket gjelder Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning av næringsfond i kommunene Hattfjelldal, Grane, Hemnes og Vefsn og er fastsatt av departementet 7.11.2017. Det er gjort gjeldende med virkning fra samme dato. Regelverket er en revidert utgave av regelverk for samme ordning som ble vedtatt 2.7.2009 og revidert regelverk vedtatt 10.10.2013.

 

Revidert regelverk for næringsfond for kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn.pdf