Historisk arkiv

Regjeringen Stoltenberg II

Revidert regelverk for næringsfond for kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Vefsn og Grane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Stortinget gjorde vedtak 19. juni 2009 om en bevilgning på 150 mill. kroner i revidert statsbudsjett for 2009 til ”Næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget”, etableringen av næringsfond for kommunene Vefsn, Hemnes, Grane og Hattfjelldal i forbindelse med vern av Vefsnavassdraget. Tiltaket er beskrevet i St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009. Næringsfondene skal legge til rette for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i de fire kommunene.

Regelverket gjelder Nærings- og handelsdepartementets forvaltning av næringsfond i kommunene Hattfjelldal, Grane, Hemnes og Vefsn og er fastsatt av departementet 10.10.2013. Det er gjort gjeldende med virkning fra samme dato. Regelverket er en revidert utgave av regelverk for samme ordning som ble vedtatt 2.7.2009. Nærings- og handelsdepartementet har nå utvidet regelverket i næringsfondene til også å omfatte gruppeunntaket for regionalstøtte.

Revidert regelverk for næringsfond for kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Vefsn og Grane